W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PROSIMY O KONATK MAILOWY: BIURO@BUKIETLOVE.PL

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Przebieg realizacji zamówienia
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt
 6. Sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 7. Zmiany w zamówieniu
 8. Reklamacja produktu
 9. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku)
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Postanowienia końcowe
 12. Wzory pism
1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Bukietlove dostępny pod adresem internetowym www.sklep.bukietlove.pl prowadzony jest przez firmę Bukietlove sp. z o.o. reprezentowany przez Katarzynę Filipowicz oraz Katarzynę Krzynówek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631769, NIP: 6793132394, REGON: 365141232 z siedzibą w Krakowie 30-518 przy ul. Rynek Podgórski 9, adres poczty elektronicznej: biuro@bukietlove.pl. Dostępność biura obsługi sklepu internetowego Bukietlove jest uzależniona od godzin otwarcia biura. Informacja ta jest dostępna w zakładce "Kontakt".

1.2 Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest m.in. sprzedaż produktów - kwiatów z odbiorem osobistym lub doręczeniem. Terenem działalności Sklepu Internetowego jest miasto Kraków. W wyjątkowych przypadkach produkty - kwiaty mogą być doręczane poza obszarem Krakowa, zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania oraz za potwierdzeniem Sklepu Internetowego. Dostawa kwiatów realizowana jest za pośrednictwem kuriera.

1.3 Sklep internetowy Bukietlove gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób (porady dotyczące pielęgnacji kwiatów znajdują się na stronie Serwisu).

1.4 Sklep internetowy Bukietlove jest zobowiązany do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.

1.5. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

1.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.

1.7. Definicje:

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.
Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.bukietlove.pl
Sprzedawca; usługodawca – firma Bukietlove sp. z o.o. reprezentowaną przez Katarzynę Filipowicz i Katarzynę Krzynówek, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000631769, NIP:6793132394, REGON: 365141232, adres miejsca wykonywania działalności i adres doręczeń: ul. Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków, adres poczty elektronicznej: biuro@bukietlove.pl
Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia oraz newsletter.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia (wybraniu produktu oraz daty odbioru produktu oraz przesyłki) i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres poczty elektronicznej, telefon, imię i nazwisko, firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kraj, kod pocztowy, numer telefonu) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Newsletter - usługa elektroniczna "Newsletter" świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bukietlove.pl lub też pisemnie na adres: ul Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków.

2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Przebieg realizacji zamówienia
 • Klient zaczyna składanie zamówienia od dodania wybranego produktu do koszyka oraz określenia ilość zamawianych produktów.
 • Następnie wybiera z opcję doręczenia kwiatów: odbiór osobisty lub dostawa na terenie Krakowa.
 • Klient wybiera w opcji kalendarz dzień oraz godzinę dostarczenia
 • Następnym krokiem jest wpisanie w rubryce swoich uwag (np. treść bileciku, informacji o fakturze).
 • Po zrealizowaniu powyższych kroków konieczne jest uzupełnienie danych osoby odbierającej produkt takich jak imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz wybranie sposobu doręczenia produktu (dostarczenie przez kuriera, odbiór osobisty). Po wypełnieniu powyższych kroków klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienie, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy.
4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym.

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się za pomocą formularza zamówień. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 Regulaminu.

5. Sposoby i terminy płatności za produkt

5.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2. Termin płatności
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie natychmiastowym od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

Sprzedawca zastrzega sobie realizację tylko ograniczonej ilości zamówień danego dnia. Terminy oraz godziny dostępne są w kalendarzu, dostępnego w trakcie zamówienia.

6.1. Dostawa produktu do klienta jest zawarta w cenie produktu, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są uwzględnione w cenie produktu w sklepie internetowym w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

6.2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
- Przesyłka kurierska na terenie Krakowa
- Odbiór osobisty pod adresem: ul. Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków

6.3. Termin dostawy produktu za pośrednictwem kuriera do klienta lub odbioru produktu przez klienta jest ustalany każdorazowo z klientem, co do konkretnego dnia oraz godziny za pośrednictwem formularza zamówienia lub poprzez bezpośredni kontakt. Doręczenie produktu za pośrednictwem kuriera możliwe jest od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) wyłącznie w dni robocze, w godzinach 9:00 – 19:00. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na produkt także z dostawą w sobotę w godzinach 9:00 – 14:00. Możliwość takiej przesyłki weryfikowana jest na stronie poprzez kod pocztowy, datę oraz godzinę doręczenia.

6.4 Doręczenie produktu za pośrednictwem kuriera pod docelowy adres odbywa się we wskazanych przez klienta godzinach na etapie zamawiania produktu. W momencie gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem oraz nie może się skontaktować telefonicznie z odbiorcą przesyłki lub adres jest nieprawidłowy lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy. Bukietlove sp. z o.o. nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia, brak dostarczenia lub brak możliwości jego wykonania. Kwiaty wówczas będą do odbioru w firmie przez 2 dni lub ustalany jest dodatkowy termin dostawy produktu w przeciągu 2 dni za dodatkową opłatą uzgadniany każdorazowo z klientem.

7. Zmiany w zamówieniu

Chęć dokonania zmiany w zamówieniu można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu, który znajduje się w zakładce kontakt lub za pośrednictwem e-maila biuro@bukietlove.pl. Zmiany mogą dotyczyć: zmian w adresie dostawy, zmian dotyczących uwag do zamówienia oraz zmian terminu realizacji. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Bukietlove takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem!

8. Reklamacja produktu

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta na przykład:

- pisemnie na adres ul.Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bukietlove.pl

8.4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, przesłanie zdjęcia oraz opisu wady

- reklamacja nie będzie rozpatrywana bez dokumentacji fotograficznej (zdjęcie wady)

- żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta decyzji, do zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia lub  innego środka, jeżeli konsument wyraził na to zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9. Prawo odstąpienia od umowy:

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@bukietlove.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas na adres: Rynek Podgórski 9, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia - np. bukiet kwiatów/wiązanka/wianek/kompozycja z żywych kwiatów! Wiemy że jednak różne rzeczy mogą się przydarzyć na drodze od nas do Ciebie - dlatego, jeżeli jednak uznasz, że chcesz zwrócić bukiet - skontaktuj się z nami!
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- przez kontakt telefoniczny

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bukietlove.pl

- pisemnie na adres ul. Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków

9.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 4 godzin od godziny jej zawarcia w przypadku kiedy klient zamawia produkt z dostawą na następny dzień do godziny 19:00. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 5 godzin od godziny od jej zawarcia w przypadku kiedy klient zamawia produkt z dostawą powyżej jednego dnia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 i jest dostępny w pkt. 12 regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował inne rozwiązanie. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Rynek Podgórski 9, 30-518 Kraków

9.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż gratisowy w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo zmodyfikować dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

10.3. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem kuriera klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest do kontaktu z sprzedawcą.

10.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12. Wzory pism

12.1 Wzór reklamacyjny (załącznik numer 1)

12.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2, formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

zał. 1 Formularz reklamacyjny - pobierz

zał. 2 Formularz odstąpienia od umów - pobierz